بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر