آدرس:

شهرکرد، پارک علم و فناوری ، طبقه اول، دفتر شرکت فنی مهندسی فناوران پیشتاز فاطر

 تلفن: ۰۳۸۳۲۲۷۸۰۴۶  فکس : ۰۳۸۳۲۲۷۷۳۴۱