استقبال شرکت های تخلیه وبارگیری اسکله شهید رجایی بندر عباس

استقبال شرکت های تخلیه وبارگیری اسکله شهید رجایی بندر عباس از دستگاه های بشکه گیر شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

بازدید دکتر ستاری معاون علمی و فناروی رئیس جمهور از شرکت فناوران پیشتاز فاطر

حضور شرکت فناوران پیشتاز فاطر در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران

شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شرکت فناوران پیشتاز فاطر در شانزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران

حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی IPCC2014 نمایشگاه بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی IPCC2014

حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی
IPCC2014
نمایشگاه بین المللی تهران