حضور در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی IPCC2014 نمایشگاه بین المللی تهران

حضور شرکت فنی مهندسی فاطر در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوشش های صنعتی

IPCC2014

نمایشگاه بین المللی تهران